Fundacja Krasickich

Statut


STATUT FUNDACJI KRASICKICH Z LESKA

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KRASICKICH Z LESKA, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Kaspra Konsyliusza Krasickiego, zwanego dalej Fundatorem, oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji z dnia 10 lutego 2017 r.

 

2. Ustanowienie Fundacji Krasickich z Leska w Warszawie nawiązuje do dzieł podejmowanych przez moich przodków, w szczególności przez rodzinę Krasickich z Siecina, Sobańskich z Guzowa, Lubicz-Orłowskich z Malejowiec i Czartoryskich. Przodkowie moi podejmowali wiele działań i przeznaczali wielkie sumy na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i charytatywne.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

 

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

Fundacja może:

1. ustanawiać oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych.

 

§ 7

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa na rodowego.

 

§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 9
Celami Fundacji są:

 

1. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa I Rzeczypospolitej związanego z rodzinami historycznymi (w szczególności rodzinami Krasickich, Sobańskich, Lubicz-Orłowskich i Czartoryskich), ich spuścizną i historią.

 

2. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot upowszechnianie dziedzictwa, o którym mowa jest w pkt. 1 powyżej.

 

3. Pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży z Rzeczypospolitej Polskiej i terenów dawnej I Rzeczypospolitej.

 

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

6. Organizacja i wspieranie działań charytatywnych na rzecz osób chorych, uzależnionych, starszych, ubogich, rodzin wielodzietnych, ludzi poszkodowanych przez wojny i klęski żywiołowe.

 

7. Wsparcie organizacji zajmujących się ochroną przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

8. Wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń działających w obszarach wymienionych w pkt. 1-7 powyżej.

 

9. Nabycie zespołu pałacowo – parkowego w Lesku będącego własnością rodziny Krasickich w celu jego zachowania, ochrony i sprawowania opieki nad tym historycznym miejscem, jak również docelowego zorganizowania w tym historycznym miejscu siedziby Fundacji, a następnie prowadzenia tam jej działalności.

 

§ 10
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 

1. Wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:

 

a) projektów naukowo-badawczych i wydawniczych realizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe oraz wydawnictwa,

 

b) staży i praktyk dla uczniów i studentów,

 

c) zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności szkół i uczelni,

 

d) programów telewizyjnych i radiowych oraz wydawnictw o charakterze kulturalnym, naukowym, badawczym i edukacyjnym,

 

e) stypendiów ułatwiających podjęcie nauki w Polsce osobom pochodzenia polskiego, a zamieszkałym poza jej terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z obszaru byłych kresów wschodnich Rzeczypospolitej,

 

f) projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych realizowanych w szczególności w miejscowościach historycznie związanych z rodzinami Krasickich, Sobańskich i Czartoryskich.

 

g) renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów powiązanych z rodzinami Krasickich, Sobańskich i Czartoryskich.

 

h) działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela,

 

i) współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej i humanitarnej,

 

j) działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do nabycia zespołu pałacowo – parkowego w Lesku, jak również jego zachowania i ochrony.

 

§ 11
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 12
Fundator wyposażył Fundację w fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych ), z czego 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 13
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

 

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

 

b) darowizn, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych,

 

c) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

 

d) dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów i zbiórek w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,

 

e) odsetek i depozytów bankowych,

 

f) dochodów z tytułu własnej działalności gospodarcze j oraz z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

§ 14
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

 

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, ze środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

 

§ 15
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

§ 16
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

2. Zakres prowadzone j przez Fundację działalności gospodarczej obejmuje:

 

a) Działalność muzeów (PKD 91.02.Z);

 

b) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z);

 

c) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);

 

d) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

 

e) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

 

f) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

 

g) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);

 

h) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

 

i) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.I2.Z).

 

§ 17

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację bezpośrednio lub w formie wyodrębnionych uchwałą Zarządu jednostek organizacyjnych -,,Zakładów”.

 

§ 18
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z normami prawa obowiązującymi osoby prawne.

 

§ 19

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 16 pkt.2 może być podejmowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

 

Władze Fundacji

 

§ 20

Władzami fundacji są:

 

1. Zarząd Fundacji,

 

2. Rada Fundacji;

 

3.Konwent Fundacji.

 

§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż z trzech osób, powoływanych na czas nieoznaczony.

2. Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 

§ 22

1. Zarząd jest organem stanowiącym, jak również kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Do zadań Zarządu należy:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 

b) uchwalanie regulaminu Zarządu,

 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 

g) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność połowy składu Zarządu.

 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

6. Zarząd, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 

Rada Fundacji

 

§ 23

1. Rada Fundacji składa się z Prezydenta Rady Fundacji oraz Członków Rady Fundacji, w liczbie określonej przez Prezydenta Rady Fundacji. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Prezydent Rady Fundacji. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. W przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub rezygnacji z funkcji przez Prezydenta Rady Fundacji, następnym Prezydentem Rady Fundacji zostaje najstarszy wiekiem Członek Rady Fundacji.

 

2. Do zadań Rady Fundacji należy:

a) wyznaczanie kierunków działania Fundacji,

 

b) ocena pracy Zarządu Fundacji,

 

c) opiniowanie rocznych planów działalności, przedstawionych przez Zarząd,

 

d)zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

 

e)zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

 

f) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,

 

g) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków,

 

h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

 

i) reprezentowanie Fundacji w umowach lub sporach, pomiędzy Fundacją a którymkolwiek z członków Zarządu,

 

j) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, w tym celów Fundacji,

 

k) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,

 

l) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji,

 

m) wyrażanie stanowiska w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją,

 

n) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysków Fundacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z jej celami, względnie podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia strat.

 

3. W sprawach, o których mowa w pkt. 2 lit. i) powyżej, Prezydent Rady lub upoważniony przez niego pisemnie Członek Rady składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Fundacji oraz podpisuje niezbędne dokumenty.

 

4. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 

§ 24

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent Rady.

 

2. Członkowie Rady uczestniczą w jej posiedzeniach lub w głosowaniu w trybie określonym w § 24 pkt. 5 osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Rady mogą działać przez pełnomocników. Pełnomocnikiem może być także inny członek Rady. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie, ewentualnie drogą elektroniczną lub faksem, i załączone do protokołu posiedzenia Rady lub do oświadczenia o oddaniu głosu w trybie określonym.

 

3. W posiedzeniu Rady można uczestniczyć także za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji (jak Internet). Informacja o skorzystaniu z takiego trybu uczestniczenia w posiedzeniu Rady powinna zostać uwidoczniona w protokole posiedzenia Rady.

 

4. Uchwały Rady podejmowane na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 24 pkt. 5 zapadają zwykłą większością głosów, z tym ze dla ich skuteczności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezydenta Rady.

 

5. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w trybie zbierania głosów na piśmie lub zbierania drogą elektroniczną podpisów przez Prezydenta Rady, pod warunkiem, że głosy zostaną oddane przez wszystkich członków Rady lub wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie uchwał w takim trybie.

 

6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

 

7. Uchwały Rady Fundacji mają charakter wiążący dla Zarządu Fundacji.

 

§ 25
Prezydent Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Konwentu Fundacji.

 

Konwent Fundacji

 

§ 26
Rada Fundacji może powołać Konwent Fundacji. Konwent Fundacji jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Konwent Fundacji propaguje cele, dla których realizacja Fundacji została utworzona. Do kompetencji Konwentu Fundacji należy:

 

1. proponowanie nowych kierunków i obszarów działania Fundacji,

 

2. inicjowanie programów lub innych działań o charakterze doradczym, w szczególności przedstawianie organom Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.

 

§ 27

1. Członkami Konwentu Fundacji są osoby o uznanym autorytecie, w szczególności zasłużone dla działalności Fundacji, zaproszone do udziału w obradach Konwentu Fundacji przez Prezydenta Rady Fundacji.

 

2. Powołania na Członka Konwentu Fundacji dokonuje Prezydent Rady Fundacji, po wyrażeniu przez zaproszoną osobę zgody na udział w pracach Konwentu Fundacji. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.

 

3. Członkami Konwentu Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.

 

4. Członkostwo w Konwencie Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź odwołania.

 

5. Członek Konwentu Fundacji może zostać odwołany przez Prezydenta Rady Fundacji, w przypadku:

a) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,

b) zaistnienia szczególnych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają wypełnienie przez niego zadań Konwentu Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka Konwentu Fundacji.

 

§ 28

1. Posiedzenia Konwentu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby.

 

2. Posiedzenia Konwentu Fundacji zwoływane są przez Prezydenta Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek 1/3 członków Konwentu Fundacji.

 

3. Konwent Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Konwentu Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

 

4.W obradach Konwentu Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji i Prezydent Rady Fundacji.

 

§ 29
Członkowie Konwentu Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

 

Uroczysty Zjazd Fundacji

 

§ 30

Na wniosek Prezydenta Rady Fundacji odbywa się Uroczysty Zjazd Fundacji.

 

§ 31
Uroczysty Zjazd Fundacji stanowi wspólne obrady członków Zarządu Fundacji, Konwentu Fundacji i Rady Fundacji oraz zaproszonych donatorów, których przedmiotem jest realizacja przez Fundację celów statutowych, podsumowanie dokonań i konstruowanie zamierzeń.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 32

W przypadku istnienia Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z tym że w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

 

Zmiana Statutu

 

§ 33
Zmian w statucie Fundacji lub celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 34

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 35
W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 36
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie stwierdzenia niemożliwości realizacji celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 

2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

 

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe lub inne składniki majątkowe, zostaną one przekazane, decyzją Prezydenta Rady Fundacji, na rzecz innych podmiotów, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji, w tym organizacji społecznych, fundacji lub stowarzyszeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

 

Warszawa, 24 marca 2017 r.